ZEEVA Privacybeleid

 Zeeuwse Organisatie Van Audio-visuele amateurs

 

 

De ZEEVA hecht grote waarde aan de bescherming van depersoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de ZEEVA dan ook met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De ZEEVA houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes de ZEEVA hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerdeonderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van de ZEEVA waarin persoonsgegevens voorkomen. De website van ZEEVA valt onder het technisch beheer van de NOVA. Het privacybeleid van de NOVA is dan ook op deze website van toepassing.

Wettelijke kaders

De ZEEVA is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. De ZEEVA is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Definities

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, die in dit document dezelfde betekenis
hebben als in het Privacyreglement.

Uitgangspunten

De ZEEVA gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De ZEEVA houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De ZEEVA zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De ZEEVA verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De ZEEVA streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De ZEEVA gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens enbehandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door
personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de ZEEVA voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de NOVA voor wat betreft de regiowebsite.

Delen met derden

De ZEEVA deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve de NOVA voor het voeren van de
ledenadministratie.

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat de ZEEVA zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is. Het houdt ook in dat het niet nodig is een persoonsgegeven te registreren als het voldoende is dat de registratie plaatsvindt bij de club.

Proportionaliteit

De ZEEVA zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt
beoogd.

Rechten van betrokkenen

De ZEEVA honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van ZEEVA op
8 mei 2018

Ronald Rohling, voorzitter

Sjaak Keijmel, secretaris

Frans van Waas, penningmeester

Marian van Vliet, lid